Våra villkor och bestämmelser

Last update: 21 January 2019

Nedan finner du våra allmänna villkor. Dessa gäller alltid när du använder eller gör en beställning via vår Webbplats och innehåller viktig information för dig som köpare. Läs därför de allmänna villkoren noggrant.

Artikel 1. Definitioner

1.1 Superskor: en del av Deals Outlet BV. med säte i Haarlem och registrerat hos handelskammaren under registreringsnummer KvK 73275891.

1.2 Miljö: superskor.se, och alla andra applikationer som utsetts av superskor.se.

1.3 Plattform: den miljö där tredje parter erbjuder produkter till Användare.

1.4 Webbplats: superskor.se:s webbplats, som kan nås via www.superskor.se och alla tillhörande underdomäner.

1.5 Användare: alla som besöker miljön.

1.6 Kund: varje användare av Miljön som fortsätter att köpa en produkt via Plattformen.

1.7 Avtal: varje överenskommelse eller avtal mellan Annan Säljare och Kunden, av vilket avtal de Allmänna Villkoren utgör en integrerad del.

1.8 Allmänna villkor: de nuvarande allmänna villkoren.

1.9 Annan Säljare: en tredje part, som är en juridisk eller fysisk person som erbjuder produkter till Användare via Plattformen.

Artikel 2. Tillämplighet av de allmänna villkoren

2.1 De allmänna villkoren gäller för alla erbjudanden, avtal och leveranser, såvida inte annat uttryckligen avtalats skriftligen.

2.2 Om kundens beställning, bekräftelse eller meddelande om godkännande innehåller villkor som avviker från eller inte ingår i de allmänna villkoren, ska dessa endast vara bindande om och i den mån superskor.se uttryckligen har accepterat dessa skriftligen.

Artikel 3. Priser och information

3.1 Alla priser som anges på webbplatsen och i annat material som härrör från superskor.se eller annan säljare är, i förekommande fall, inklusive moms och, om inte annat anges på webbplatsen, andra statliga avgifter.

3.2 De priser som visas är, om så anges, inklusive fraktkostnader.

3.3 Innehållet på webbplatsen har sammanställts med största omsorg. superskor.se kan dock inte garantera att all information på webbplatsen alltid är korrekt och fullständig, eftersom andra säljare också har möjlighet att placera information på plattformen. Alla priser och annan information på webbplatsen och i annat material som härrör från superskor.se eller andra säljare är därför föremål för uppenbara programmerings- och skrivfel.

3.4 superskor.se kan inte hållas ansvarigt för (färg)avvikelser som beror på skärmkvaliteten.

Artikel 4. Tjänster som tillhandahålls av Superskor.se

superskor.se:s tjänster syftar enbart och uteslutande till att förmedla ingåendet av ett avtal mellan kunden och den andra säljaren.

Artikel 5. Ingående av avtalet

5.1 Avtalet ingås vid tidpunkten för Kundens accept av Andra Säljarens erbjudande via Plattformen och uppfyllandet av de villkor som anges däri.

5.2 Om Kunden har accepterat erbjudandet kommer superskor.se omedelbart att elektroniskt bekräfta mottagandet av den Andra Säljarens accept av erbjudandet. Så länge mottagandet av denna accept inte har bekräftats av den andra säljaren, har kunden möjlighet att upplösa avtalet.

5.3 Om Kunden vid accept eller annat ingående av Avtalet lämnar felaktiga uppgifter, har Andra säljaren rätt att fullgöra sin skyldighet först efter det att de korrekta uppgifterna har mottagits.

Artikel 6. Verkställande av avtalet

6.1 Så snart beställningen har mottagits av superskor.se kommer den andra säljaren att skicka produkterna så snart som möjligt med iakttagande av bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel.

6.2 Den Andra Säljaren har rätt att anlita tredje part för att fullgöra de skyldigheter som följer av Avtalet.

6.3 På Webbplatsen beskrivs tydligt, i god tid innan Avtalet ingås, på vilket sätt leveransen kommer att ske och inom vilken tidsperiod produkterna kommer att levereras. Om ingen leveranstid har avtalats eller angetts, levereras produkterna under alla omständigheter inom 30 dagar.

6.4 Om Övrig Säljare inte kan leverera produkterna inom avtalad tid, ska superskor.se informera Kunden om detta. I detta fall kan kunden komma överens om ett nytt leveransdatum eller ges möjlighet att kostnadsfritt säga upp avtalet.

6.5 Så snart de produkter som ska levereras har levererats till den angivna leveransadressen, kommer risken för dessa produkter att övergå till kunden.

6.6 Annan Säljare har rätt att leverera en produkt av liknande kvalitet som den beställda produkten, om den beställda produkten inte längre är tillgänglig. Kunden har då rätt att häva avtalet och returnera produkten utan kostnad.

Artikel 7. Rätt till återkallelse

7.1 Denna artikel gäller endast om Kunden är en fysisk person som inte agerar i utövandet av sitt yrke eller sin verksamhet. Företagskunder har därför inte ångerrätt.

7.2 Kunden har rätt att upplösa det på distans ingångna Avtalet inom 14 kalenderdagar efter mottagandet av en produkt, utan att ange skäl. Efter meddelande har kunden ytterligare 14 kalenderdagar på sig att returnera produkten. Endast de direkta kostnaderna för returförsändelsen ska bäras av Kunden. Kunden måste därför själv stå för returkostnaderna. Eventuella kostnader som Kunden har betalat för frakt och betalning av produkten till Kunden kommer att återbetalas till Kunden när hela beställningen har returnerats.

7.3 Kunden kan säga upp avtalet i enlighet med punkt 2 i denna klausul genom att returnera produkten till superskor.se inom den period som anges i punkt 2, eller genom att informera superskor.se inom denna period att han avstår från köpet och produkten, varefter han kommer att returnera produkten så snart som möjligt. Om så är fallet måste kunden kontakta vår kundtjänstavdelning, som kommer att skicka ett returformulär med instruktioner.

7.4 Belopp som redan betalats av Kunden (i förskott) kommer att återbetalas till Kunden så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter Avtalets upphörande.

7.5 Information om huruvida ångerrätten är tillämplig eller inte och eventuellt önskat förfarande ska tydligt framgå på Webbplatsen i god tid innan Avtalets ingående.

ARTIKEL 8. UTESLUTANDE AV ÅNGERRÄTT

8.1 Köparens ångerrätt är undantagen i den utsträckning som anges i punkt 2 i denna artikel. Undantaget från ångerrätten ska endast gälla om det tydligt framgår av erbjudandet, eller åtminstone i god tid före ingåendet av Avtalet.

8.2 Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för Produkter:

 • Produkter som tillverkats enligt kundens specifikationer
 • Hygieniska produkter eller produkter med hälsorisk för vilka förseglingen har brutits
 • Ljud- och videoinspelningar samt datorprogram med bruten försegling
 • Produkter med begränsad hållbarhet
 • Tidningar, tidskrifter eller magasin
 • Avtal som ingåtts under en offentlig auktion
 • Digitalt innehåll, t.ex. appar, där konsumenterna uttryckligen har avstått från sin ångerrätt
 • Tjänster som semesterboende, godstransporter, biluthyrning, catering eller fritid.
 • Varor eller tjänster som är föremål för fluktuationer på finansmarknaderna
 • Varor som efter leverans till sin natur oåterkalleligen blandas med andra varor
 • Leverans av alkoholhaltiga drycker vars pris har avtalats vid tidpunkten för ingåendet av ett konsumentköp, men vars leverans endast kan ske efter 30 dagar, och vars faktiska värde beror på fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte har någon kontroll över.
 • Tjänster under vissa omständigheter

Artikel 9. Betalning

9.1 Kunden måste göra betalningar till superskor.se i enlighet med de betalningsmetoder som anges i orderförfarandet och eventuellt på webbplatsen. superskor.se är fritt i sitt val av betalningsmetoder och dessa kan också ändras från tid till annan.

Artikel 10. Klagomålsförfarande

10.1 Om kunden har ett klagomål om en produkt och/eller andra aspekter av de tjänster som tillhandahålls av superskor.se eller en annan återförsäljare, kan kunden skicka ett klagomål via e-post eller post till superskor.se. Se kontaktuppgifterna längst ned i de allmänna villkoren.

10.2 superskor.se kommer att svara på kundens klagomål så snart som möjligt, men under alla omständigheter inom 5 dagar efter mottagandet av klagomålet. Om det ännu inte är möjligt att ge ett väsentligt eller slutgiltigt svar, kommer superskor.se att bekräfta klagomålet inom 5 dagar efter mottagandet och ge en indikation på den period inom vilken de förväntar sig att ge ett väsentligt eller slutgiltigt svar på kundens klagomål.

10.3 Från och med den 15 februari 2016 är det också möjligt för konsumenter i EU att lämna in klagomål via Europeiska kommissionens ODR-plattform. Denna ODR-plattform finns på http://ec.europa.eu/odr. Om ditt klagomål inte redan behandlas någon annanstans, är du fri att lämna in ditt klagomål via Europeiska unionens plattform."

Artikel 11. Erbjudanden från tredje part

11.1 Kunden bekräftar att köpeavtalet upprättas mellan kunden och den andra säljaren (den tredje part som erbjuder produkten/produkterna till försäljning via miljön) och att superskor.se inte är och/eller inte blir en part i detta avtal. Avtalet ingås om och när den Andra säljaren har accepterat beställningen.

11.2 Vid frågor och/eller klagomål om de produkter som kunden har köpt från andra säljare ska kunden alltid kontakta superskor.se:s kundtjänst. superskor.se har endast en förmedlande roll här. Köparen bekräftar att han/hon inte kan vända sig till superskor.se i dessa fall och superskor.se är inte ansvarigt på något sätt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel i den köpta produkten.

11.3 Andra säljare erbjuder sina produkter via plattformen. superskor.se är inte på något sätt ansvarig för verifiering eller bedömning av detta erbjudande från andra säljare. superskor.se tar inte på sig något ansvar för handlingar, produkter och innehåll från alla dessa andra säljare.

11.4 superskor.se är inte på något sätt ansvarig för kvaliteten, säkerheten eller lagligheten hos den produkt som erbjuds eller säljs av den andra säljaren. Kunden håller superskor.se skadeslös mot alla anspråk som rör produkter som säljs via plattformen, inklusive men inte begränsat till produktansvar enligt artikel 6:185 i den nederländska civillagen.

Artikel 12. Slutbestämmelser

12.1 Avtalet regleras av nederländsk lag.

12.2 Om inte annat föreskrivs i tvingande lag, ska alla tvister som uppstår till följd av avtalet överlämnas till den behöriga nederländska domstolen i Heerlen.

12.3 superskor.se:s eventuella ansvar är begränsat till skador som orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet från superskor.se:s sida.

12.4 Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig kommer detta inte att påverka giltigheten av hela villkoren. I så fall kommer parterna att fastställa (en) ny(a) bestämmelse(r) för att ersätta den, som så mycket som juridiskt möjligt kommer att uppfylla avsikten med den ursprungliga bestämmelsen.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer efter att ha läst dessa villkor är du välkommen att kontakta oss skriftligen, via e-post eller via Facebook.

Voucher Direct BV
Keizersgracht 520H
1017EK Amsterdam
the Netherlands

 E-mail: support@superskor.se

 Chamber of Commerce: 73275891

VAT: NL859434047B01